www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564ไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news672_file_3802.pdf
เอกสาร : news672_file_8881.pdf
เอกสาร : news672_file_1466.pdf
ผู้เข้าชม 13 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email