www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซีไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news581_file_4249.pdf
เอกสาร : news581_file_3804.pdf
เอกสาร : news581_file_5120.pdf
เอกสาร : news581_file_1944.pdf
เอกสาร : news581_file_2180.pdf
เอกสาร : news581_file_1124.pdf
เอกสาร : news581_file_6750.pdf
เอกสาร : news581_file_6797.pdf
เอกสาร : news581_file_8330.pdf
เอกสาร : news581_file_614.pdf
ผู้เข้าชม 14 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email