www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายสาย เสนานุช (ช่วงต่อถนนคอนกรีตเดิม – บริเวณที่นายเสงี่ยม โทจำปา) หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็นไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news580_file_1349.pdf
เอกสาร : news580_file_3608.pdf
ผู้เข้าชม 4 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email