www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครไทย – ชาติตระการ ซอย 14 – บริเวณที่นางสติณะ แสงอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านไทรงามไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news579_file_7236.pdf
เอกสาร : news579_file_7981.pdf
ผู้เข้าชม 3 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email