www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562


ไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news462_file_952.jpg
เอกสาร : news462_file_7241.jpg
เอกสาร : news462_file_9580.jpg
เอกสาร : news462_file_2689.jpg
เอกสาร : news462_file_168.jpg
เอกสาร : news462_file_4081.jpg
เอกสาร : news462_file_8501.jpg
เอกสาร : news462_file_6840.jpg
เอกสาร : news462_file_1907.jpg
ผู้เข้าชม 142 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email