www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์


ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักปลัดเทศบาล

ช่องทางในการตอบ แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดงไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news461_file_1896.jpg
ผู้เข้าชม 109 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email