www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 597
หน้า 1 / 30 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
26 เมษายน 2564/14:48:27 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
การขยายกำหนดเวลาดำนเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
อ่าน 16 ครั้ง

   
26 เมษายน 2564/14:45:56 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
อ่าน 16 ครั้ง

   
26 เมษายน 2564/14:39:05 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
อ่าน 15 ครั้ง

   
20 เมษายน 2564/10:17:58 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่องการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่2)
อ่าน 18 ครั้ง

   
20 เมษายน 2564/09:31:37 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 17 ครั้ง

   
20 เมษายน 2564/09:27:12 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2564
อ่าน 12 ครั้ง

   
20 เมษายน 2564/09:14:36 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธืการใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
อ่าน 13 ครั้ง

   
5 เมษายน 2564/11:29:17 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
อ่าน 23 ครั้ง

   
1 เมษายน 2564/10:43:24 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีการศึกษา 2564
อ่าน 28 ครั้ง

   
23 มีนาคม 2564/11:23:18 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่าน 479 ครั้ง

   
23 มีนาคม 2564/11:22:21 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง
อ่าน 478 ครั้ง

   
17 มีนาคม 2564/14:59:22 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
อ่าน 478 ครั้ง

   
16 มีนาคม 2564/14:51:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.63 - ธ.ค.63)
อ่าน 470 ครั้ง

   
15 มีนาคม 2564/13:34:37 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
อ่าน 468 ครั้ง

   
9 มีนาคม 2564/12:09:43 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ขอประชาสัมพันธ์รายงานการเงินของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่าน 466 ครั้ง

   
3 มีนาคม 2564/10:53:32 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง
อ่าน 465 ครั้ง

   
2 มีนาคม 2564/15:08:43 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
อ่าน 466 ครั้ง

   
2 มีนาคม 2564/14:49:14 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
อ่าน 466 ครั้ง

   
23 กุมภาพันธ์์ 2564/09:38:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564
อ่าน 471 ครั้ง

   
22 กุมภาพันธ์์ 2564/11:00:36 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน
อ่าน 463 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 597
หน้า 1 / 30 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email