www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 21 สิงหาคม 2563/14:24:16
หน่วยงาน กองสาธารณสุข

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเป็นประธาน นายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ วิทยากรโดยนายชูชีพ
ทองสวน ปลัดอำเภอชาติตระการ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  

เปิดดูจำนวน 199 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email