www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2562/14:01:18
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น เทศบาลตำบลป่าแดง ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ/เสนอเพื่อทราบ
1.1 แจ้งการรับโอนย้ายข้าราชการใหม่ (ปลัดเทศบาล)
1.2 เลือกตำแหน่งเลขานุการสภาชั่วคราว
1.3 เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าแดง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)
1.4 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.5 ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562
1.6 รายงานสถานะงบการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติจัดทำร่างปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562
5.2 ญัตติการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณหน้าโรงเรียนชาติตระการวิทยาสำหรับก่อสร้างสวนสาธารณะ โครงการสวนหย่อมชาติตระการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
5.3 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง
4.4 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบหลังคาเอนกประสงค์เทศบาล (สนามเด็กเล่น)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง  

เปิดดูจำนวน 101 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email