www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 23 กรกฏาคม 2558/10:38:38
หน่วยงาน กองคลัง

เอกสารประชาสัมพันธ์ ฐานอำนาจการใช้จ่ายงบประมาณเอกสารประชาสัมพันธ์ ฐานอำนาจ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
(เป็นเอกสารที่กองคลัง สามารถรวบรวมได้ เนื่องจาก เป็นระเบียบที่ใช้อยู่่เป็นประจำ ) 
 ส่วนระเบียบ หนังสือสั่งการ  ที่ไม่สามารถรวบรวมได้ เนื่องจาก  ระเบียบหนังสือสั่งการฉบับนั้น ได้ถูกนำส่งให้เจ้าของเรื่องเก็บ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  เช่น  การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนชุมชน , การส่งเสริมสนับสนุน การจัำทำแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม ,การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ , การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  เป็นต้น 
 เอกสารข้างต้น จะอยู่ที่เจ้าของเรื่อง ต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เปิดดูจำนวน 395 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email