www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 309
หน้า 1 / 16 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง (ครั้งแรก)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อยจากเหตุวาตภัย
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมกันตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
ครงการแข่งขันกีฬา "อนุบาลสัมพันธ์" ประจำปี 2564
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบสิ่งของสนับสนุนการล้างตลาดให้แก่เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล

รูปภาพ 0 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า" พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน
รูปภาพ 10 ภาพ

โครงการ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด ท่าสะแกเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก
รูปภาพ 9 ภาพ
กองการศึกษา
ลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ทั้ง 8 หมู่บ้าน
รูปภาพ 4 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 16 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 16 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รูปภาพ 11 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 309
หน้า 1 / 16 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email