www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 604 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
14 มิถุนายน 2564/09:58:51 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน กองคลัง
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
อ่าน 12 ครั้ง

   
2 มิถุนายน 2564/15:53:42 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อ่าน 36 ครั้ง

   
14 พฤษภาคม 2564/15:08:49 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่าน 73 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2564/10:33:43 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564
อ่าน 63 ครั้ง

   
11 พฤษภาคม 2564/11:44:19 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีใช้บริการและใบแจ้งยอดการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment
อ่าน 56 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 36 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
14 มกราคม 2564/14:12:33 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
การประมูลราคาหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้เช่าห้องน้ำสาธารณะหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 548 ครั้ง

   
30 ธันวาคม 2563/16:01:31 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)
อ่าน 550 ครั้ง

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:25:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
อ่าน 558 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 556 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 547 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
10 สิงหาคม 2563/15:57:20 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่าน 538 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 551 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 318 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองสาธารณสุข
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป
รูปภาพ 7 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
รูปภาพ 6 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น
รูปภาพ 3 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19
รูปภาพ 6 ภาพ
กองช่าง
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนา-นาเมือง
รูปภาพ 4 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email