www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 617 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
27 กรกฏาคม 2564/11:11:46 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กฏหมายง่ายจัง ตอน 2
อ่าน 8 ครั้ง

   
27 กรกฏาคม 2564/11:10:46 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กฏหมายง่ายจัง ตอนที่ 1
อ่าน 8 ครั้ง

   
14 กรกฏาคม 2564/10:38:08 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
อ่าน 25 ครั้ง

   
14 กรกฏาคม 2564/10:36:38 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564
อ่าน 20 ครั้ง

   
13 กรกฏาคม 2564/15:55:13 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าแดง 87.57 คะแนน ระดับผลการประเมิน A
อ่าน 19 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 36 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
14 มกราคม 2564/14:12:33 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
การประมูลราคาหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้เช่าห้องน้ำสาธารณะหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 576 ครั้ง

   
30 ธันวาคม 2563/16:01:31 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)
อ่าน 582 ครั้ง

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:25:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
อ่าน 592 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 592 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 573 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
10 สิงหาคม 2563/15:57:20 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่าน 571 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 579 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 324 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงจึงได้สนับสนุน ยาฉีดพ่นสำหรับกำจัดแมลงบิน
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
สำรวจสถานที่อาคารที่จะจัดทำศูนย์พักคอย
รูปภาพ 4 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรชาติตระการ
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สวนเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณสามแยกโรงเรียนชาติตระการวิทยา)
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
แจกถุงยังชีพประชาชนที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง ครั้งที่ 1/2564
รูปภาพ 5 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email