www.pdmu.go.th  
บุคลากรพนักงานเทศบาล
   กองสาธารณสุข
    บุคลากรสังกัด กองสาธารณสุข จำนวน 18 ท่าน

นางสาววจีกานต์ แก่นเรณู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

  

นางสาวเกศริน ธรรมรังษี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)

  

นางสาวสุนิศา จันทะคุณ
คนงาน

  

นายสีมอญ ฟองจางวาง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววันเพ็ญ โปร่งสกุล
คนงาน

 

นายพเยาว์ โพธิกุล
คนงานประจำรถขยะ

นายวิเชียร ทาสีดา
คนงานประจำรถขยะ

นายโส่ย อ่อนนาเมือง
คนงานประจำรถขยะ


นายนิมิตร เกษมรัตน์
คนงาน

นายปิยะ สีหะวงษ์
คนงาน

นายประสิทธ์ อุ่นจันทร์
คนงาน

นายอำไพ ภูสิตตา
คนงาน

นายทองหนัก ธรรมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกานต์ชนก จันทะคุณ
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวรจนา ตรีอินทร์
คนงานประจำรถขยะ

นายสมนึก หมื่นราช
พนักงานจ้างเหมา(รายวัน)

นายชูชาติ นามวิจิตร
พนักงานจ้างเหมา(รายวัน)

นางสำราญ อินต๊ะยศ
พนักงานจ้างเหมา(รายวัน)

  

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email