www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก่งโตน-บริเวณที่นางรหัส โครตรักเพชร ม.3 บ้านน้อยไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news563_file_892.pdf
ผู้เข้าชม 17 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email