www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชาชิตระการ-บ่อภาค ซอย 1 (ช่วงบ้านผู้กองนิยม สีสุราช-บริเวณบ้านนายเพชร โทจำปา) ม.6 บ้านร่มเย็นไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news562_file_4522.pdf
ผู้เข้าชม 18 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email