www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองการศึกษา

รายชื่อเด็กปฐมวัยที่ได้เข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีการศึกษา 2563ไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news533_file_348.pdf
ผู้เข้าชม 20 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email