www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายวี ตันท้าว -บ้านนายกองเกียน สีสุราช หมู่ 8 บ้านนาเมืองไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news525_file_361.pdf
เอกสาร : news525_file_5794.pdf
เอกสาร : news525_file_1595.pdf
เอกสาร : news525_file_1595.pdf
เอกสาร : news525_file_8140.pdf
เอกสาร : news525_file_2623.pdf
เอกสาร : news525_file_971.pdf
เอกสาร : news525_file_6036.pdf
เอกสาร : news525_file_9250.pdf
เอกสาร : news525_file_9688.pdf
เอกสาร : news525_file_6272.pdf
เอกสาร : news525_file_7510.xls
เอกสาร : news525_file_2489.pdf
ผู้เข้าชม 39 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email