www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนา-นาเมือง ซอย 8 ช่วงถนนบ้านนา-นาเมือง ซอย 6 เชื่อมต่อท่อเดิมก่อนถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 2 บ้านนาไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news523_file_3361.pdf
เอกสาร : news523_file_5065.pdf
เอกสาร : news523_file_3780.pdf
เอกสาร : news523_file_5426.pdf
เอกสาร : news523_file_4913.pdf
เอกสาร : news523_file_2928.pdf
เอกสาร : news523_file_840.pdf
เอกสาร : news523_file_9107.pdf
เอกสาร : news523_file_2643.pdf
เอกสาร : news523_file_7732.pdf
ผู้เข้าชม 64 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email