www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายวี ตันท้าว - บ้านนายกองเกียน สีสุราช หมู่ที่ 8 บ้านนาเมืองไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news522_file_4024.pdf
เอกสาร : news522_file_5272.pdf
เอกสาร : news522_file_5817.pdf
เอกสาร : news522_file_415.pdf
เอกสาร : news522_file_2277.pdf
เอกสาร : news522_file_1954.pdf
เอกสาร : news522_file_5552.pdf
เอกสาร : news522_file_2906.pdf
เอกสาร : news522_file_452.pdf
ผู้เข้าชม 41 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email