www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 2 บ้านนาไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news521_file_7927.pdf
ผู้เข้าชม 31 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email