www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายวี ตันท้าว -บ้านนายกองเกียน สีสุราช หมู่ 8 บ้านนาเมืองไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news507_file_9688.pdf
เอกสาร : news507_file_4817.pdf
เอกสาร : news507_file_6934.pdf
เอกสาร : news507_file_7147.pdf
เอกสาร : news507_file_6546.pdf
เอกสาร : news507_file_247.pdf
เอกสาร : news507_file_9751.pdf
เอกสาร : news507_file_6726.pdf
เอกสาร : news507_file_1006.pdf
เอกสาร : news507_file_5225.pdf
เอกสาร : news507_file_8873.pdf
เอกสาร : news507_file_5963.pdf
ผู้เข้าชม 82 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email