www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สายหน้าศาลปู่ทิดน้อย(เริ่มจากข้างวัดบ้านนา)-ฝายห้วยขมึง หมู่ที่ 2 บ้านนา ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news473_file_7017.pdf
เอกสาร : news473_file_127.pdf
ผู้เข้าชม 89 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email