www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักปลัดเทศบาล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลป่าแดง เทศบาลตำบลป่าแดงจึงขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/และประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าแดง


ผู้เข้าชม 66 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email