www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 389
หน้า 1 / 20 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
16 ตุลาคม 2562/10:40:09 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สายหน้าศาลปู่ทิดน้อย(เริ่มจากข้างวัดบ้านนา)-ฝายห้วยขมึง หมู่ที่ 2 บ้านนา ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 3 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2562/10:39:02 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สายหน้าบ้าน นางรัตนา-บ้านลุงไหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 3 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2562/10:37:12 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สายทางเข้าบ้านธนูทอง-สี่แยกบ้านนางรัก อินปัญญา หมู่ 3 บ้านธนูทอง ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 3 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2562/10:34:33 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ ซอย 7 หมู่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะแก อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 2 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2562/10:32:21 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ ซอย 3 (ผ่านบ้านนายราญ เมืองซ้าย – ประตูวัดบ้านน้อย) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะแก อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 3 ครั้ง

   
11 ตุลาคม 2562/14:21:29 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 5 ครั้ง

   
10 ตุลาคม 2562/13:59:34 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 3 ครั้ง

   
10 ตุลาคม 2562/13:56:35 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกาา 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 3 ครั้ง

   
10 ตุลาคม 2562/08:46:05 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562
อ่าน 10 ครั้ง

   
2 ตุลาคม 2562/12:17:43 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลป่าแดง ปี 2563
อ่าน 11 ครั้ง

   
2 ตุลาคม 2562/12:15:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายของรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่าน 8 ครั้ง

   
5 กันยายน 2562/14:12:23 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
อ่าน 46 ครั้ง

   
28 พฤษภาคม 2562/11:04:13 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ช่องทางในการตอบ แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 21 ครั้ง

   
27 พฤษภาคม 2562/11:17:59 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน 17 ครั้ง

   
22 พฤษภาคม 2562/11:15:33 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฏหมายกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ....
อ่าน 26 ครั้ง

   
21 พฤษภาคม 2562/10:39:51 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อ่าน 26 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/14:03:51 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายหลังบ้านนายสมศักดิ์ ดวงอุปะ หมู่ 2 บ้านนา
อ่าน 43 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/14:01:36 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนบ้านนา -นาเมือง หมู่ที่ 2 บ้านนา
อ่าน 30 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/13:54:53 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 5 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
อ่าน 36 ครั้ง

   
7 พฤษภาคม 2562/13:44:02 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ ถนนสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 9 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
อ่าน 35 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 389
หน้า 1 / 20 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email