www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 448
หน้า 1 / 23 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
29 พฤษภาคม 2563/09:16:11 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ผลการรายงาน การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจดการบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563
อ่าน 14 ครั้ง

   
27 พฤษภาคม 2563/10:32:26 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
อ่าน 7 ครั้ง

   
20 พฤษภาคม 2563/09:53:33 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รายชื่อเด็กปฐมวัยที่ได้เข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีการศึกษา 2563
อ่าน 20 ครั้ง

   
14 พฤษภาคม 2563/09:14:56 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 28 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/14:13:26 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยเตย บริเวณที่นายเดิม ขุมขำ หมู่ที่2 บ้านนา
อ่าน 21 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/14:08:11 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองร้องวังเหล็กบริเวณที่นายบุ่น โทจำปา หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 20 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/14:02:35 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองร้องวังเหล็กบริเวณที่นางคำปัด ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 19 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/13:57:10 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณที่นายสังวน ฟองจางวาง - บริเวณที่นายยอด ศรียศ หมู่ที่4 บ้านไทรงาม
อ่าน 15 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/13:52:58 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางรับ จันทะคุณ - บริเวณที่นายห่วน ขัดเกลา หมู่ที่3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
อ่าน 9 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/13:48:05 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเลียบคลองน้ำภาคน้อย (ช่วงต่อถนนหินคลุกเดิม-บ้านนายเถิง เขตสถาน) หมู่ที่8 บ้านนาเมือง
อ่าน 9 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/13:39:30 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังโรงเรียนท่าสะแก-สุดเขตเทศบาลตำบลป่าแดง หมู่ที่3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก
อ่าน 10 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/11:41:35 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายตาย-บริเวณที่นางเฉลิม มาตรขาว
อ่าน 10 ครั้ง

   
12 พฤษภาคม 2563/09:51:28 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รายชื่อเด็กปฐมวัยที่ได้เข้าเตรียมความพร้อมและขยายเวลาการรับสมัครในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีการศึกษา 2563
อ่าน 11 ครั้ง

   
8 พฤษภาคม 2563/11:22:36 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 18 ครั้ง

   
27 เมษายน 2563/10:39:15 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่เสื่อมราคาต่อปี
อ่าน 37 ครั้ง

   
23 เมษายน 2563/14:26:43 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่าน 31 ครั้ง

   
20 เมษายน 2563/15:23:28 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
อ่าน 38 ครั้ง

   
20 เมษายน 2563/15:06:20 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลตำบลป่าแดง รอบ 6 เดือน
อ่าน 47 ครั้ง

   
9 เมษายน 2563/14:55:22 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)
อ่าน 82 ครั้ง

   
9 เมษายน 2563/10:03:31 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
อ่าน 44 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 448
หน้า 1 / 23 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email