www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59
หน้า 1 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

กองสาธารณสุข
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
จัดทำประชาคมการจัดให้มีตลาดถนนคนเดิน
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
ลอกท่อระบายน้ำและบ่อดักไขมัน
รูปภาพ 4 ภาพ
กองสาธารณสุข
ล้างตลาดสดและเก็บกวาดมูลนกพิราบบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2562
รูปภาพ 12 ภาพ
กองสาธารณสุข
นำเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
รูปภาพ 12 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมโครงการส่งเสริมการลดและแยกขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 20 ภาพ
กองสาธารณสุข
“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2562”
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ทศบาลตำบลป่าแดงได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าแดงได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และ สนามที่ว่าการอำเภอชาติตระการ
รูปภาพ 15 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 17 ภาพ
กองสาธารณสุข
วัน พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางเทศบาลตำบลป่าแดง ได้จัดการประชุมหารือ แผนการปฏิบัติการจัดการขยะฯ "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง โดยมีนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศบาลตำบลป่าแดงได้กล่าวเปิดการประชุมหารือ แผนการปฏิบัติการจัดการขยะฯ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ารับฟังการประชุมหารือดังกล่าว
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
กิจกรรม "ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการอย่างถูกวิธี ประจำปี 2561
รูปภาพ 44 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59
หน้า 1 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email