www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 149
หน้า 1 / 8 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดงได้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชน
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ได้นำสิ่งของเติมในตู้ปันความสุข
รูปภาพ 2 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ทำการติดตั้งปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมกระจกโค้ง ตามจุดต่างๆ
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
รับมอบธงเขียวปลอดโควิด - 19 และถุงยังชีพ
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย (พายุฤดูร้อน)
รูปภาพ 11 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
รูปภาพ 12 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
รูปภาพ 2 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
อำเภอชาติตระการขอความอนุเคราะห์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดงจัดตั้งตู้ปันความสุข
รูปภาพ 3 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีฯ ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโควิด 19
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
แจกถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประชาคมระดับตำบล ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานบุญประเพณีพระเวสสันดร (บุญเดือนสี่)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุม​สภา​เทศบาล​ตำบล​ป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าแดง วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 149
หน้า 1 / 8 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email