www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 249
หน้า 1 / 13 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยผู้ช่วยตรวจตลาดเช้า
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เรื่องที่ดินว่างเปล่า ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.
รูปภาพ 3 ภาพ
กองการศึกษา
"การแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลป่าแดง" ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองช่าง
ซ่อมแซมถนนและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนศรีสงครามและบ้านนาหมู่ที่ 2
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
รูปภาพ 16 ภาพ
กองการศึกษา
ประเพณีออกพรรษา (บุญบั้งไฟและตักบาตรเทโวโรหนะ)
รูปภาพ 13 ภาพ
กองการศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.9)
รูปภาพ 11 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบใบประกาศนียบัตรใน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรม​เวที​ชุมชน​ STRONG : ขยายผลจิตพอเพียง​ต้านทุจริต​ (STRONG)​ สู่เครือข่าย​และชุมชน
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
อบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
ปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภา สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
รูปภาพ 8 ภาพ
กองการศึกษา
วันเทศบาลและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 18 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 249
หน้า 1 / 13 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email