www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 251
หน้า 1 / 13 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า ประจำปี 2562
รูปภาพ 15 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 15 ภาพ
กองการศึกษา
กิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการพัฒนาอาสาสมัครกาชาดไทย (หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ)
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ รวมพลังเด็กใส่ใจดูแลผู้สูงวัย
รูปภาพ 15 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก
รูปภาพ 11 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อหารือการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละกอง/ฝ่าย
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
รูปภาพ 10 ภาพ
กองคลัง
ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
จิตอาสาพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอชาติตระการ
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรม​เวที​ชุมชน​ STRONG : ขยายผลจิตพอเพียง​ต้านทุจริต​ (STRONG)​ สู่เครือข่าย​และชุมชน
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
อบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 251
หน้า 1 / 13 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email