www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 240
หน้า 1 / 12 ถัดไป หน้าสุดท้าย

กองการศึกษา
ประเพณีออกพรรษา (บุญบั้งไฟและตักบาตรเทโวโรหนะ)
รูปภาพ 13 ภาพ
กองการศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.9)
รูปภาพ 11 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบใบประกาศนียบัตรใน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรม​เวที​ชุมชน​ STRONG : ขยายผลจิตพอเพียง​ต้านทุจริต​ (STRONG)​ สู่เครือข่าย​และชุมชน
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
อบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
ปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
ร่วมตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภา สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
รูปภาพ 8 ภาพ
กองการศึกษา
วันเทศบาลและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 18 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 11 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนน " 7วันอันตราย " ช่วงเทศบาล สงกรานต์
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตประจำปีการศึกษา 2561
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานประเพณีบุญพระเวส (บุญเดือนสี่)
รูปภาพ 17 ภาพ
กองสาธารณสุข
จัดทำประชาคมการจัดให้มีตลาดถนนคนเดิน
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงได้เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ปี 2562 เวลา 09.00 น
รูปภาพ 8 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 240
หน้า 1 / 12 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email