www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 200 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
17 สิงหาคม 2560/15:30:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2 ซอย 6 บ้านนา
อ่าน 24 ครั้ง

   
17 สิงหาคม 2560/15:27:59 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านนา
อ่าน 18 ครั้ง

   
17 สิงหาคม 2560/15:23:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5 บ้านศรีสงคราม
อ่าน 16 ครั้ง

   
17 สิงหาคม 2560/15:19:45 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านนาเมือง
อ่าน 14 ครั้ง

   
4 สิงหาคม 2560/11:49:48 โดย admin
หน่วยงาน กองช่าง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
อ่าน 14 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 26 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
26 มิถุนายน 2560/09:22:26 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ถนนสายทางไปห้วยท้องฟาน หมู่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 106 ครั้ง

   
26 มิถุนายน 2560/08:54:23 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านไทรงาม (ช่วงบ้านนายสาคอย ภูสิตตา)
อ่าน 106 ครั้ง

   
25 พฤษภาคม 2560/15:47:36 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 103 ครั้ง

   
19 พฤษภาคม 2560/11:55:09 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ราคากลาง 2 โครงการ
อ่าน 88 ครั้ง

   
22 กุมภาพันธ์์ 2560/10:59:10 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการ
อ่าน 181 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 345 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 128 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองสาธารณสุข
ประชุมนำเสนอแผนการดูแลด้านสาธารณสุขระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2560
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากต้นกล้วยและสับปะรด
รูปภาพ 12 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
สนับสนุนวิทยากรการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและแผนการอพยพหนีไฟ
รูปภาพ 12 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างเทศบาลและชุมชนทุกชุมชนในเทศบาล เรื่อง การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าแดง ปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรมร่วมใจ ปลูก ปั่น ปรับเปลี่ยนเพื่อลดโลกร้อนด้วยมือเรา
รูปภาพ 12 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2560 และกิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายกระจายเต็มพื้นที่ ครั่งที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 12 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email