www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 117 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
30 กันยายน 2559/15:03:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ 4
อ่าน 2 ครั้ง

   
30 กันยายน 2559/15:00:25 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่าน 1 ครั้ง

   
30 กันยายน 2559/14:59:26 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองร้องวังเหล็ก
อ่าน 1 ครั้ง

   
30 กันยายน 2559/14:58:37 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นห้วยขมึง
อ่าน 1 ครั้ง

   
30 กันยายน 2559/14:57:28 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
เจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณโรงทอผ้า
อ่าน 1 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 20 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
3 สิงหาคม 2559/14:55:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 63 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:17:14 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 55 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:16:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ต.ป่าแดง
อ่าน 44 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:14:58 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 42 ครั้ง

   
6 มิถุนายน 2559/15:46:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าแดง
อ่าน 44 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 146 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 86 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
การตรวจติดตามและประเมินผลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปภาพ 13 ภาพ
กองช่าง
โครงการถนนศรีสงคราม ถนนสีขาว ถนนปลอดภัย
รูปภาพ 3 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 17 ภาพ
กองช่าง
เทฝารางระบายน้ำ
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2559 กิจกรรมชุมชนร่วมใจ ปรับ ปลูก ปั่น และลด เพื่อลดโลกร้อนด้วยมือเรา
รูปภาพ 31 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2559
รูปภาพ 37 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email