www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 103 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 สิงหาคม 2559/14:46:53 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
จัดกิจกรรม"โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร"
อ่าน 3 ครั้ง

   
23 สิงหาคม 2559/11:47:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
คู่มือการขอรับงบประมาณสนับสนุน หมวดเงินอุดหนุน จากเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 7 ครั้ง

   
10 สิงหาคม 2559/15:17:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
อ่าน 12 ครั้ง

   
8 สิงหาคม 2559/10:50:24 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
โครงการปลูกป่าชุมชนในโครงการต้นไม้ ๑ ล้านต้น "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน"
อ่าน 15 ครั้ง

   
4 สิงหาคม 2559/14:19:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ช่วงทางหลวง 1237 -เชื่อมถนน คสล.ทางไปบ้านชาติตระการ (สายเก่า) ม.8 บ้านนาเมือง
อ่าน 32 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 20 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
3 สิงหาคม 2559/14:55:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 48 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:17:14 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 40 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:16:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ต.ป่าแดง
อ่าน 33 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:14:58 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 32 ครั้ง

   
6 มิถุนายน 2559/15:46:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าแดง
อ่าน 33 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 136 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 83 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 17 ภาพ
กองช่าง
เทฝารางระบายน้ำ
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2559 กิจกรรมชุมชนร่วมใจ ปรับ ปลูก ปั่น และลด เพื่อลดโลกร้อนด้วยมือเรา
รูปภาพ 31 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2559
รูปภาพ 37 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รูปภาพ 23 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
รูปภาพ 25 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email