www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 425 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
17 มีนาคม 2563/13:53:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 11 ครั้ง

   
9 มีนาคม 2563/14:03:15 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
อ่าน 11 ครั้ง

   
6 มีนาคม 2563/13:41:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
อ่าน 16 ครั้ง

   
17 กุมภาพันธ์์ 2563/10:39:53 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก และวางท่อระบายน้า สายหลังโรงพยาบาลชาติตระการ
อ่าน 27 ครั้ง

   
17 กุมภาพันธ์์ 2563/10:38:36 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างถนนบ้านนา – นาเมืองกับคลองน้าภาคน้อย ช่วงถนนบ้านนา – นาเมือง ถึงที่นา นางคาแปง ยศปัญญา
อ่าน 27 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 34 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:25:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
อ่าน 117 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 313 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 242 ครั้ง

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 492 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 383 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 554 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 265 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองสาธารณสุข
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19)
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประชาคมระดับตำบล ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานบุญประเพณีพระเวสสันดร (บุญเดือนสี่)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุม​สภา​เทศบาล​ตำบล​ป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2563
รูปภาพ 13 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email